بسم الله الرحمن الرحیم
ورود به سامانه(مخصوص مدیران)
ثبت نام در اعتکاف پیگیری ثبت نام
نکته مهم ثبت نام

ثبت نام کنندگان گرامی لطفا هنگام ثبت مقادیر عددی مانند شماره ملی و شماره فیش و... کیبورد خود را درحالت انگلیسی قرار بدهید.

1402/11/02
نکات مهم ثبت نام

معتکف گرامی رسید پرداختی و یا تصویر انتقال وجه را نزد خود نگه داری نمایید.

1402/10/26
نکات مهم ثبت نام

معتکف گرامی چنانچه ظرف مدت 12 ساعت واریز شما انجام نشود از لیست ثبت نام حذف خواهید شد.

1402/10/26
نکات مهم ثبت نام

در هنگام ثبت نام با موبایل تصویر گوشی را در حالت افقی قرار دهید.

1402/10/26